100 நாட்கள் உபவாசத்தில் அவர் பிரசன்னத்திற்குள் களிகூறுவோம்

முதல் கட்டம்: 18ஆம் ஜுலை – 6ஆம் ஆகஸ்ட்டு (20 நாட்கள்)
இரண்டாம் கட்டம்: 7ஆம் ஆகஸ்ட்டு – 15ஆம் செப்டம்பர் (Nநுஊகு 40 நாட்கள்)
மூன்றாம் கட்டம்: 16ஆம் செப்டம்பர் – 25ஆம் அக்டோபர் (40 நாட்கள்)

Read more...