100 நாட்கள் உபவாசத்தில் அவர் பிரசன்னத்திற்குள் களிகூறுவோம்